วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง

การเคลื่อนที่แนวดิ่ง เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกอย่างอิสระภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเพียงอย่างเดียว โดยที่ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงมีค่าเป็น 9.8 m/s2 (ในการคำนวณส่วนมากใช้ค่า g = 10  m/s2 ) 
สมการที่ใช้คืออันเดียวกับการเคลื่อนที่ในแนวราบ ( ความเร่งใช้ค่า g แทน ) คือ
เงื่อนไขในการกำหนดทิศทางของปริมาณต่างๆ

1. u มีค่าเป็นบวก (+) เสมอ
2. v มีค่าเป็นบวก (+) เมื่อมีทิศเดียวกับ u [Aไป B]
    v มีค่าเป็นลบ (-) เมื่อมีทิศตรงข้ามกับ u [B ไป C]
    v มีค่าเป็นศุนย์ (0) เมื่ออยู่ที่จุดสูงสุด [B]
3. s มีค่าเป็นบวก (+) เมื่อมีทิศเดียวกับ u [A ถึง C]
    s มีค่าเป็นลบ (-) เมื่อมีทิศตรงข้ามกับ u [C ถึง D]
    s มีค่าเป็นศูนย์ (0) เมื่อวัตถุอยู่ในระดับเดียวกับจุดเริ่มต้น [C]
4. g มีค่าเป็นบวก (+) เมื่อมีทิศเดียวกับ u
    g มีค่าเป็นลบ (-) เมื่อมีทิศตรงข้ามกับ u

** เมื่อ u มีค่าเป็นศูนย์ (0) ให้ดูทิศของ g เป็นหลัก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น